czego mam uczyć na lekcjach JOZ?
Metodyka

Czego mam uczyć na lekcjach JOZ?

Bez względu na to jakiego języka obcego uczysz, a jesteś debiutantem w krainie języka zawodowego, z pewnością zadajesz sobie pytanie: od czego zacząć? Czego uczyć?

Pamiętam, że sama zaczynając przygodę z zawodowym angielskim w branży budowlanej przeszłam przez prawdziwe piekło. Brak książek na rynku, brak wsparcia ze strony wydawnictw. Jedna wielka niewiadoma.

Czego mam uczyć? Oto kilka rad dla początkujących i zagubionych nauczycieli.

Przede wszystkim zajrzyj do podstawy programowej. Koniecznie odwiedź stronę Krajowego Ośrodka  Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (w skrócie KOWEZiU), gdzie znajdziesz podstawy programowe do wszystkich zawodów.

Czego mamy uczyć na lekcjach JOZ? W każdej podstawie znajdziemy następujące sformułowania:

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Stwierdzenie, że uczeń ma funkcjonować i komunikować się w środowisku pracy jest, rzecz jasna, zbyt ogólnikowe. I oczywiste. Musimy przecież nauczać konkretów. Co robić? Należy przyjrzeć się treścią programowym oraz efektom kształcenia.

Dla przykładu, technik budownictwa:

-rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;

-rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;

-rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie

-stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Są to przykładowe efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego.

Technik w zawodach obszaru administracyjno-usługowego powinien:

-wykonywać prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

-obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

-posługiwać się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.

Na podstawie tych informacji powinniśmy przygotowywać lekcje.

Istnieją jednak uniwersalne tematy, które pasują do wszystkich zawodów – BHP i ubieganie się  o pracę ( pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna).

Pamiętajcie – rynek wydawniczy języka angielskiego zawodowego rozrósł się w ostatnich latach niesamowicie, ale wciąż brakuje pozycji dla wielu zawodów lub są one niedostosowane do naszych podstaw programowych. Warto zatem zawczasu sprawdzić, czego powinniśmy uczyć i oszczędzić sobie stresu we wrześniu.

A o tym skąd brać materiały już wkrótce.

Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back To Top